NASA_Glenn_ESM1

NASA's Orion European Space Module on a vibration test system.